مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
جئسن jeossan مکیدن
جئوکلاس jeo kelaas نان جوی محلی
جا jaa ۱مکان – محل – لانه ۲ظرف ۳بستر
جا jaa از پسوندهاست
جا انگتن jaa engetan جا انداختن
جا او jaa o جای آب – ظرف آب
جا بخاردن jaa beKhaarden پنهان شدن
جا بخرده کا jaa baKherde kaa بازی قایم باشک
جا بدا jaa bedaa ۱پنهان شده ۲پشت سر کسی چیزی گفتن
جا بدائن jaa bedaaen ۱پنهان کردن – از دید خارج کردن ۲پس اناز کردن
جا بده jaa bade پنهان کن – مخفی کردن
جا بنگتن jaa bengetan ۱جا انداختن استخوان ضرب دیده و شکسته ۲پهن کردن رخت خواب
جا به جا – داشتن jaa be jaa daashtan در جاها و زمان های مختلف شرایط متفاوت داشتن
جا بیتن jaa bayten برای کسی جا در نظر گرفتن – جا شدن
جا بیشتن jaa beyeshten ۱پهن کردن رختخواب جا انداختن استخوان در رفته
جا بیییتن jaa bayiten اندازه شدن و جای گرفتن در چیزیجا گرفتنجا شدن
جا جا jaa jaa ۱این جا و آن جا – این ور و آن ور ۲پنهان ۳صوتی برای لانه کردن ...
جا جا جیرک بازی jaa jaa jirak baazi
جا دنگئن jaa dengoen ۱پهن کردن بستر ۲استخوان در رفته را به حالت اول در آوردن ۳حرف ...
جا دکاردن jaa dakaarden ۱به لانه کردن ماکیان ۲جاکردن – انباشتن چیزی در کیسه،خانه ...
جا دکتن jaa daketen ۱جا افتادن – کامل شدن ۲خوب پخته شدن غذا
جا دکته jaa dakete ۱ خوب پخته شده ۲جا افتاده – سرشناس
جا دینگوئن ja dingooen ۱جا انداختن استخوان در رفته ۲جا انداختن حرف یا عملی
جا رختی jaa raKhti جالباسی
جا هاکردن jaa haakerden ۱ریختن و جا دادن – جا کردن
جا پاس jaa paas محل زدن میخ چوبی بزرگ
جا – به – جا – هاکردن jaa be jaa haakorden ۱انتقال اثاثیه از نقطه ای به نقطه دیگر ۲نقل اثاثیه به جای ...
جاانگت jaaanget جا انداخته شده
جاب jaab جواب
جاب ببین jaab babeyan پنهان شدن
جاب جاب قایم jaab jaab ghaayem بازی قایم باشک
جابدا کا jaa badaa kaa بازی محلی همانند:قایم باشک
جابزوئن jaa bazooen ۱ذخیره کردن ۲نهان کردن ۳فشردن
جابشتن jaa beshten جا گذاشتن
جابورد jaaboord ۱فرو ررفته ۲جا رفته
جابوردن jaa boordan ۱جا رفتن ۲فرو رفتن
جابیته کا jaa bayte kaa نوعی بازی
جابییت jaabait ۱جاگرفته شده ۲قالب شده
جاج jaaj ۱سیخ شدن مو بر اثر ترس و یا خشم ۲نام طایفه ای در شهرستان آمل ...
جاج بزه jaaj baze کسی که موهای سرش سیخ باشد
جاج بزه می jaaj baze mi موی مجعد موی سیخ شده
جاج بویین jaaj baviyen سیخ شدن مو از ترس یا سرما
جاج بکاردن jaaj bakaarden ۱موی بر اندام راست شدن در اثر خشم یا ترس ۲نسبت خشم حیوانی ...
جاج داز jaaj daaz دارو
جاج زئن jaaj zaan ۱برآشفتن ۲موی بر اندام راست شدن در اثر خشم و یا ترس ۳نسبت ...
جاج هاکردن jaaj haakerden پف کردن – سیخ شدن مو از ترس یا سرما
جاج هکردن jaaj hakerdan سیخ شدن مو از ترس یا سرما
جاجا هاکردن jaajaa haakerdan لفظی برای لانه کردن طیور خانگی
جاجاجیرک jaajaa jirak قایم باشک بازی
جاجاک jaa jaak ۱کنار گذاشتن چیزی – بایگانی کردن ۲جا گذاشتن ۳چیزی را به ...

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۲۸۵۴
mod_vvisit_counterديروز۳۵۵۸
mod_vvisit_counterاين هفته۲۱۸۰۵
mod_vvisit_counterاين ماه۷۷۴۸۴
mod_vvisit_counterجمع۱۱۹۲۳۶۳۶

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني