مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
بنجوسن benjoossen ۱پودر کردن – ریز کردن ۲جویدن ۳ایجاد دعوا و درگیری ۴توبیخ ...
چش روشنی chesh roosheni هدیه
شخ بدیین sheKh badiyen به دعا نویس متوسل شدن
خوبله Khoobele خواب آلود
ورگ ماس verge maas نوعی مگس
خارمبه khaarembe ۱پرخور ۲خورنده ۳فرزندان تحت تکفل
افن کلی afen keli لانه زنبور
قناره ghenaare چنگک قصابی
سر تیر sar tir ۱سرمنشأ و محرپک اصلی ۲سریع
برمه – کاردن berme kaarden گریه کردن کودک – گریه کردن
قرقره ghar ghare
تش کلو tash keloo گل آتش – اخگر
خال چال Khaal chaal خال چال
واهشتن vaa hoshten گرفتگی عضله ی کمر
پائین ورزاده paain varazde از توابع دهستان میان رود پایین نور
کلچپاس kal chappaas کلنجار رفتن،گلاویز شدن
ساقی کلا saaghi kelaa از توابع دهستان بیشه ی بابل
ور اون ور var oon var آن طرف به بعد
لتکی ورگ latki verg ۱گله ی گرگ ۲حمله ی دسته جمعی گرگ ها
شاقه shaaghe گردوی دراز و باریک
سورتی soorti نام روستایی در هزارجریب
چکه chekke دانه ای از یک بوته
سیا seyaa ۱سیاه رنگ سیاه ۲تباه و خراب
اشتک oshtek ۱گوسفند جامانده از گله و گم شده ۲تنها – انفرادی
چم په بیین chame pe biyen ۱باب طبع بودن – دل خواه بودن ۲به مراد رسیدن
جانه jaanne ۱یار – رفیق ۲هم بازی ۳هم ردیف – هم طراز – نبور،نیروی برابر،هم ...
پشت pesht بیرون
تلی نو tali no مرتعی در روستای کدیر نوشهر
چکال – بیین chakkaal biyen چکال – بیین
چش زهله بییتن chesh zahle bayiten ۱زهرچشم گرفتن ۲بر گرداندن چشم کسی را ترساندن
درو بتن deroo batan دروغ گفتن
تنگ لافند tang laafend تنگ اسب
اپر apar ۱برخی –بعضی ۲پاره ای از اوقات
زغال zeghaal زغال
بسفتن basoften ساییدن
خاش خور khaash khaver خوش خبر
سر مسی sar massi جدی نگرفتن کار
وجین سری vejin sari جشنی که پس از پیان وجین ترتیب دهند
دلیمک delimek رتیل
تلی ران tali raan ۱نهری که از ارش رود اهلم رستاق انشعاب می یابد ۲از توابع لیتکوه ...
هزان hozaan داخل کردن چیزی در چیز دیگر
کله بز kale bez بز نر و تخمی،بز بدون شاخ
چاله زین chaale zin از توابع دهستان علی آباد قائم شهر
پرتوشه pertooshe بخار غلیظی که از ریختن آب روی خاکستر گرم به هوا برخیزد
خته خو Khatte Kho خته خو
ایش ish ۱ادرار ۲از واژگان کاربردی نزد کودکان
همباز hembaaz ۱شریک – انباز – سهیم ۲هم سامان زمین زراعتی ۳کشاورز نصفی ...
دسه – سر dasse sar روی دست
دارا daaraa دارنده – متمکن
بخون baKhoon بخوان

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۷۲
mod_vvisit_counterديروز۶۹۳۷
mod_vvisit_counterاين هفته۲۷۹۷۹
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۵۲۴۱
mod_vvisit_counterجمع۱۴۳۹۷۱۲۷

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني