لپر بازی(lapperbaazi)

از انواع بازی های بومی استدر این بازی در روی زمین مسطح،مستطیلی را به شش خانه ی مساوی تقسیم می کنند و یک نیم دایره در خارج خانه ی ششم رسم می نمایندنام نیم دایره(جهنم) یا آسه aasse استهر بازیکنی،قطعه سنگی را به ناملپر که به اندازه ی کف دست راست است در اختیار دارد و با توافق طرفین،نفر اول بازی را شروع می کنداین بازیکن از بیرون خانه ی اول،لپر خود را در خانه ی نخست می اندازد به گونه ای که روی خط قرار نگرفته و یا در خانه های بعدی و یا خارج از جدول نروددر غیر اینصورت بازی به نفر دوم می رسدبازیکن با حالت لی لی به خانه ی اول جست می زند به طوری که پایش روی خط قرار نگیرددر حال لی لی با همان که روی زمین است لپر با پنجه ی پا به خانه ی دوم می فرستد و خود لی لی کنان درخانه ی دوم قرار می گیردبه همین ترتیب،لپر در خانه ی سوم و سپس چهارم جای می گیردبازیکن در خانه ی چهارم استراحت می کندیعنی از حالت لی لی خارج می شوددرتمام این مراحل و حرکت دادن سنگ،پلر نباید روی خط یا خارج از خانه های مربوطه قرار گیردپس از مکثی کوتاه بازیکن به حالت لی لی در آمده،لپر را با پنجه ی پا به خانه ی پنجم و ششم هدایت می نماید و سرانجام با یک ضربه آن را از جهنم یا آسه خارج کرده و خود با یک جست از جهنم می پرد و آزاد می شودبازیکنی که این مرحله را با موفقیت به پایان ببرد،مالک خانه ی اول می شود و یا می تواند هر خانه ی دیگری را که مایل است از آن خود کرده و به هنگام بازی در آن خانه استراحت نموده،به حالت لی لی نباشداما بازیکنان دیگر باید از این خانه به صورت لی لی بپرند که این کار با حالت لی لی و خارج کردن لپر از یک خانه مشکل استزیرا لپر ممکن است روی خط قرار گیرد و یا به خانه ی بعدی هدایت شوددر ادامه ی بازی،بازیکن موفق اگر مالکیت خانه ی اول را انتخاب کرده باشد به آن رفته،لپر را از خانه ی اول به خانه دوم می اندازد و مثل دور قبل بازی را ادامه می دهدبرای حرکت لپر از یک خانه به خانه ی دیگر بازیگر می تواند با ضربه هایی که با پنجه یا بغل پا می زند لپر را کم کم حرکت دهد،به گونه ای که سنگ روی خط قرار نگیرداما خروج سنگ از جهنم باید با یک ضربه باشدبازیکن پس ازعبور موفقیت آمیز به مرحله ی دوم،می تواند مالک خانه ای دیگر شودمثلا می تواند از خانه ی دوم هم بدون لی لی عبور کندبه این ترتیب ادامه ی کار برای بازیکنان دیگر سخت می شود زیرا باید سنگ را به خانه ی سوم بیاندازند و از بیرون با لی لی به خانه ی سوم بپرندهر بازیکنی که در مراحل بازی دچار اشتباه شود،مثلا اگر سنگ پرتاب شده اش روی خط قرار بگیرد و یا اگر نتواند از خانه ای که متعلق به دیگران است عبور کند بازی اش در همان مرحله متوقف می شود(این بازیکن در دور بعد،بازی اش را از مرحله ای که در آن متوقف شده شروع می کند)سپس بازی به نفر بعدی می رسداز این رو هر بازیکن سعی می کند کارش را بهتر انجام داده،زودتر صاحب خانه یا خانه هایی گردد،تا کار را برای دیگران سخت کنداگر بازی گروهی باشد بازیکنان یک گروه به نوبت بازی می کنند و هرکدام که در یکی از شش مرحله متوقف شود،نفر بعدی بازی را ادامه می دهدممکن است دو گروه توافق کنند که یک نفر از یک گروه و یک نفر از گروه دیگر به ترتیب بازی کنند


گويش هاي اين لغت در شهرستانهاي مختلف
شهر لغت آوانگاري
بهشهر لپر بازی lapperbaazi
ساري لپر بازی lapperbaazi
قائمشهر لپر بازی lapperbaazi
بابل لپر بازی lapperbaazi
آمل لپر بازی lapperbaazi
تنكابن لپر بازی lapperbaazi

راي

ليست نام ها

نظر اعضا

ابتدا با اطلاعات كاربري وارد شويد يا عضو شويد

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۱۵۲۵
mod_vvisit_counterديروز۳۷۳۶
mod_vvisit_counterاين هفته۸۶۵۶
mod_vvisit_counterاين ماه۵۲۴۷۶
mod_vvisit_counterجمع۱۱۷۹۱۷۴۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني